ADHD Assessment

२१ व्या शतकातील पालकत्व

child psychology

Paalak%va (parenting) ho ik%yaok vaYaa-pasaUna caalat Aalaolao Asalao trI %yaat saat%yaanao badla haot Aalaolao Aahot. pNa palak%va hI p`iËyaa 21 vyaa Satkat Aavhanaa%mak JaalaolaI Aaho ho mhNaNao vaavagao zrNaar naahI. pUvaI- palakaMnaI nausato DaoLo maaozo kolao trI maulao SaaMt haot Asat, prMtu Aa<aacaI maulao ASaI naahIt.%yaaMnaa
hI gaaoYT nakao k$ ho jarI mhTlao tr to ka? Asaa p`Sna ivacaarNyaasa Qajaavat naahIt. AapNa sava- palak%vaacaI BaUimaka p`ya%na AaiNa cauka krt par paDt Asatao. PaNa 21 vyaa SatkatIla maulaaMnaa vaaZivatanaa palak%vaacao vaacana %yaabaraobarcaa AByaasa mah%vaacao Jaalao Aaho.

 
Asaa p`Sna tyaar hao} Saktao, jar [t@yaa vaYaa-pasaUna palak%va caalat Asalao trI maga Aa<aa 21 vyaa Satkatca palak%vaacaI garja ka Baasat Aaho ? maga %yaalaa Aaplao AaQauinakIkrNa mhNata yao} Sakto. jasao ik pUvaI- Toilaivhjanacao maaQyama haoto, pNa [t@yaa vaaihnyaa (Channels) navh%yaa. tsaoca ivhiDAao gaoma, PSP, Play
station, Internet, maaobaa[-lavarcao gaoma tsaoca KaNyaatIla kahI gaaoYTI, QaavapLIcao jaga yaa savaa-Mcaa maaozyaa p`maaNaavar maulaaMvar pirNaama haot Asatao. tovha palak%vaacao QaDo palakaMnaI igarvaayalaa hvaot Asao maanasaSaas~& yaa naa%yaanao malaa Aavajau-na saaMgaavaosao vaaTto.

 
pUvaI- SaarIrIk kmatrta hI maaozI ADcaNa hao}na jaayacaI pNa %yaavar ba-yaapOkI sauivaQaa krNyaat Aalaolyaa Aahot. Aa<aa varvar phata eKada p`aoblaoma idsalaa naahI trI ba-yaaca maulaaMmaQyao maanaisak ADcaNaI phayalaa imaLtat. Paalak mhNaUna %yaa far ]SaIraca jaaNavatat pNa SaaLotUna tËarI Aalyaavar %yaaMcyaakDo gaaMBaIyaa-nao palakaMnaa phavao laagato. yaa tËarI saQaarNapNao ASaa Asatat :
1. vagaa-t eka jaagaovar na basaNao.
2.KUp gaPpa maarNao.
3. [traMcyaa KaoDyaa kaZNao.
4.vastUMcaa naaSa krNao.
5. saaQyaa saaQyaa cauka krNao.
6. spoilaMga imasTok krNao.
7. laxaat na rahNao.
8. ga`upmaQyao sahBaaga na GaoNao.
9. KaoTo baaolaNao ikMvaa [traMcyaa vastU caaorNao.
10. iSakvalaolao pTkna na samajaNao.
11. iSakvatanaa laxa nasaNao.
ASaa Anaok samasyaa maulaaMmaQyao idsatat. %yaacaa pirNaama AByaasaavar AaiNa %yaaMcyaa dOnaMidna jaIvanaavar haot
Asatanaa phayalaa imaLtao.
varIla sava- gaaoiYTMcaI [tkI gaMBaIr dKla palakaMkDUna GaotlaI jaat naahI. jasao ik kaoNaIhI saaMigatlao ik tumacaa maulagaa farca KaoDyaa kaZtao, KUp mastI krtao yaavar baroca palak mhNatat maI hI lahanapNaI KUp mastI krayacaao %yaat kaya, Aa<aa maaozo Jaalyaavar kuzo krtao ikMvaa lahanapNaI jaI maulao KTyaaL Asatat tI maaozopNaI
SaaMt haotat. tsaoca eKadM maula AByaasaat maagao Asaola tr kaya krNaar iktI AByaasa Asatao maulaaMnaa ksaM kaya to maulMa laxaat zovaNaar ASaI vaa@ya maulaaMsamaaor ikMvaa gaTcacao-t eokayalaa imaLtat. ekUNaca kaya tr ba-yaacada tao p`aoblaoma Aaho ho laxaatca Gaotlao jaat naahI ikMvaa yaa savaa-Mcaa kuzotrI %yaa maulaavar pirNaama haot Aaho ho
palakaMnaa ]magatca naahI. AaiNa maga Kupca tËarI Aalyaa tr maga SaovaTI maulaaMnaa maarlao jaato, %yaaMcaI [tr maulaaMbaraobar tulanaa kolaI jaato, maulaaMvar baMQanao GaatlaI jaatat AaiNa maga yaatIla kahI maulao baMDKaor banatat tr kahI eklakaoMDI haotat. maga baMDKaor maulao palakaMnaa jaUmaanat naahIt AaNaKI vaa[-T savayaIMkDo vaLtat. tr
eklakaoMDI kaoNaatca imasaLt naahIt. svat:laa maagao Kocatat kSaat Baaga Gaot naahIt. manaatlao ivacaar p`gaT krt naahIt AaiNa maga naMtrcao ica~ farca ~asadayak haotanaa idsato. maanasaSaas~ap`maaNao maulaaMnamaQyao vayaacyaa 7 vaYaa-pya-Mt ga`hNa krNyaacaI xamata jaast Asato tsaoca yaaca vayaat saamaaijak iSaxaNaacaI (Social Education)
caIhI ittikca garja Asato. AapNa palak mhNaUna yaa gaoaiYTMkDo laxa dyaayalaa hvao.

 

parenting-main

KalaIla kahI gaaoiYTMmauLo ]%tma palak%vaasa madt hao[- Sakola :

 • maulao baaolatanaa tumacao laxa AsaU dyaa.
 • maulaaMnaa maOdanaI KoLasa p`aQaanya dyaa.
 • ba-yaacada AapNa Aaplyaa kamaat vyast Asalyaanao svat:ca maulaaMnaa iT.vhI ikMvaa gaoma laavaUna dotao. AaiNa maga maulaaMnaa %yaacaI savaya haoto.
 • maulaaMnaa kaoNa%yaahI gaaoYTI pTkna dovaU naka %yaaMnaa vaaT baGaNyaacaI savaya AsaU Va. jasao ik %yaaMnaa eKad KoLNa maaigatlao tr lagaocaca Gao}na do} naka. 2- 3 idvasaanao ikMvaa eKadyaa zraivak vaoLolaa mhNajoa baqa–Do , pirxaa saMplyaavar ikMvaa icalDnsa Do ASaa Aaokojanalaa doNaar ho saaMgaa.
 • maulaaMsamaaor svat: KaoTo baaolaU naka. maulaM Aaplaoca AnaukrNa krtat.
 • maulao KaoTo baaolatat ikvaa iSavyaa dotat tovha maarNao ha ]paya nasaUna to ka baaolaayacao naahI ho samajavaa.
 • maulaaMcyaa p`SnaaMnaa %yaaMcyaa vayaap`maaNao ]%tro Va. tuJao vaya naahI ikMvaa tulaa samajaNaar naahI tU AjaUna lahana Aahsao. ASaI ]%tro do}na tumhI %yaaMnaa p`Snaicanhatca zovat Aahat %yaamauLo maulao %yaacao ]%tr imaLNyaasaazI punha punha taoca p`ya%na krtat.
 • Aajacyaa QaavapLIcyaa jagaat AaiNa daonhI palak kama krt AsalyaamauLo vaoL imaLt naahI ASaI tk`ar baroca palak krtat. iktI tasa %yaaMcyaabaraobar Gaalavata yaapoxaa yaa tasaatlao iktI vaoL tumhI maulaalaa idlaa (Qualitative Time) ho pha, f@t mahagaDI KoLNaI AaNaUna idlaI mhNajao tumacaI jabaabadarI ikMvaa tumhI maulaavar p`oma krta Asao jarI tumhaMlaa vaaTlao trI to ittko Kro naahI. ho hLuhLu maulaMnaa ]magato.
 • [traMsamaaor maulaaMcyaa cauka maaMDU naka.
 • jaovha jaovha maula eKadI gaaoYT caaMgalaI krola tovha tovha %yaacao kaOtuk kra.
 • maulaaMnaa KoLNaI AavaDtatca pNa tumhI idlaolao AailaMgana (hug) pNa ittkoca AavaDto.
 • maulaalaa @laasalaa Gaatlao mhNajao AaplaI jabaabadarI saMplaI naahI tr maulaaMbaraobar AByaasaa ivaYayaI cacaakra.
 • maulaaMbaraobar KoLa Aa[-baabaa mhNaUna naahI tr %yaacaa ima~ banaUna, %yaaMcyaa gaPpa eoka %yaat rMgaUna jaa ho maulaaMnaa mahagaDyaa KoLNyaaMpoxaa jaast AavaDto.

 

ek ]%tma paalak banaNyaasaazI yaapoxaa jaast kahI vaogaLo karayacaI garja malaa trI vaaTt naahI. maulaM ho spMja (Sponge) saarKo Asato %yaalaa f@t SaaoYaUna (Absorb) GaoNao maaiht Asato maga to caUk ikMvaa baraobar maaiht nasato. palakaMnaI maulaaMnaa spMja (Sponge) maQyao kaya zovaayacao AaiNa kaya baahor Takayacao ho saaMgaayalaa hvao.

 
Paalak%va hI klaa Aaho tI AapsaUkca ha laoK vaacaNaa-yaa p`%yaokalaa AaiNa %yaacaI AMmalabajaavaNaI krNaa-yaalaa jamaolaca. ek maanasaSaas~& mhNaUna sakara%mak dRiYTkaona zovat Aaho.

 
Qanyavaad.
pUnama GaaDIgaaMvakr
kaOnsailaMga saayakaolaa^jaIsT AaiNa eka CaoTyaacaI Aa[- .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *