ADHD Assessment

२१ व्या शतकातील पालकत्व

child psychology

Paalak%va (parenting) ho ik%yaok vaYaa-pasaUna caalat Aalaolao Asalao trI %yaat saat%yaanao badla haot Aalaolao Aahot. pNa palak%va hI p`iËyaa 21 vyaa Satkat Aavhanaa%mak JaalaolaI Aaho ho mhNaNao vaavagao zrNaar naahI. pUvaI- palakaMnaI nausato DaoLo maaozo kolao trI maulao SaaMt haot Asat, prMtu Aa<aacaI maulao ASaI naahIt.%yaaMnaa hI gaaoYT nakao k$ ho jarI mhTlao tr to ka? Asaa p`Sna ivacaarNyaasa Qajaavat naahIt. AapNa sava- palak%vaacaI BaUimaka p`ya%na AaiNa cauka krt par paDt Asatao. PaNa 21 vyaa SatkatIla maulaaMnaa vaaZivatanaa palak%vaacao vaacana %yaabaraobarcaa AByaasa mah%vaacao Jaalao Aaho.   Asaa p`Sna tyaar hao} Saktao, jar [t@yaa vaYaa-pasaUna palak%va caalat Asalao trI maga Aa<aa 21 vyaa Satkatca palak%vaacaI garja ka Baasat Aaho ? maga %yaalaa Aaplao AaQauinakIkrNa mhNata yao} Sakto. jasao ik pUvaI- Toilaivhjanacao maaQyama haoto, pNa [t@yaa vaaihnyaa (Channels) navh%yaa. tsaoca ivhiDAao gaoma, PSP, Play station, Internet, maaobaa[-lavarcao gaoma tsaoca KaNyaatIla kahI gaaoYTI, QaavapLIcao jaga yaa savaa-Mcaa maaozyaa p`maaNaavar maulaaMvar pirNaama haot Asatao. tovha palak%vaacao QaDo palakaMnaI igarvaayalaa hvaot Asao maanasaSaas~& yaa naa%yaanao…